+45 33 36 05 60

Persondatapolitik

Persondatapolitik – Advokatbistand

Dataansvar

Hos ADVOKATFIRMAET PER LASSEN behandler vi personoplysninger på vegne af vores klienter. Vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger og sikrer dig en fair og gennemsigtig behandling.

Når vi behandler persondata om klienter og andre parter som led i driften af advokatvirksomhed, er vi som oftest at betragte som dataansvarlige, mens vi i andre situationer er databehandlere, hvilket f.eks. er tilfældet i forhold til vores ejendomsadministrationskunder. Se her privatlivspolitikken vedrørende ejendomsadministrationen.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Har du spørgsmål til ADVOKATFIRMAET PER LASSEN’s behandling af personoplysninger, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til:

ADVOKAT PER LASSEN
Frederiksgade 11, 3. tv.

1265 København K
CVR: 13944938
Telefonnr.: 33 36 05 60
Mail: mm@advokatperlassen.dk

Behandling af personoplysninger

Hos ADVOKATFIRMAET PER LASSEN behandler vi følgende personoplysninger:

Behandling af oplysning om klienten i forbindelse med varetagelsen af klientforholdet

 • Almindelige personoplysninger på klienten, herunder navn, titel, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Almindelige personoplysninger på pårørende og medarbejdere, herunder navn, titel, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.

Formålet med indsamlingen af disse oplysninger, er at varetage klientforholdet, herunder klient- og sagsoprettelse, levere rådgivning og fakturere.

Behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde aftaler med vores klienter eller gennemføre foranstaltninger på klienternes anmodning forud for indgåelse af aftalerne.

Behandling af oplysninger i forbindelse med levering af juridisk rådgivning

 • Almindelige personoplysninger, herunder navn, stilling, organisation, adresse, e-mailadresse, telefonnr. og hvis der er et konkret behov herfor også cpr-nr.
 • Eventuelle følsomme personoplysninger og oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser. Følsomme personoplysninger modtages ofte i forbindelse med behandling af dødsboer, udarbejdelse af testamenter, civile retssager og lignende. Som udgangspunkt ønsker vi dog ikke at modtage følsomme personoplysninger og oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.

Indsamling af oplysninger

Normalt modtager vi oplysninger fra klienten. I nogle tilfælde kan det være fra andre kilder, typisk:

 • Offentlige myndigheder, herunder domstolene(minretssag.dk), tinglysningsretten(tinglysning.dk), kommuner, styrelser, politiet, virk.dk, SKAT m.v.
 • Modparten eller dennes advokat
 • Vidner
 • Samarbejdspartnere, herunder tekniske rådgivere og revisorer.

Formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger om vores klienter, som er nødvendige for at kunne opfylde aftaler med vores klienter og levere vores rådgivning.

Vi behandler almindelige personoplysninger om modparter, klienters og modparters medarbejdere og vidner, såfremt det er nødvendigt for at klienten og ADVOKATFIRMAET PER LASSEN kan forfølge legitime interesser i at kunne varetage klienternes interesser.

Vi behandler og videregiver cpr-nr. til offentlige myndigheder, herunder til brug for at foretage registreringer på vegne af klienter på virk.dk, tinglysning.dk eller minretssag.dk, som påkrævet for entydig identifikation.

Såfremt vi behandler følsomme personoplysninger eller oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser om klienter, modparter, klienters og modparters medarbejdere, sker behandling alene, hvis det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Samtykke

Når vi behandler dine persondata i forbindelse med sagsbehandling, sikrer vi os, at vi altid har et lovligt grundlag for at behandle dine oplysninger.

Som oftest behandler vi dine oplysninger på baggrund af vores aftale om at bistå dig med en sag og vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Det kan særligt fremhæves, at vi ofte har mulighed for at behandle persondata, fordi det er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse, der påhviler os, fx hvidvasklovgivningen.

I visse tilfælde skal vi indhente dit samtykke, inden vi behandler dine persondata, fx i forbindelse med behandlingen af følsomme personoplysninger. Dog er det ikke nødvendigt at indhente samtykke i forbindelse med håndteringen af tvister, herunder vurdering, anlæggelse og førelse af retssager, hvor vi har mulighed for at behandle persondata af enhver art – herunder følsomme persondata – når det er nødvendigt for at fastlægge, rejse eller forsvare et retskrav.

Et eventuelt samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Videregivelse af dine personoplysninger

ADVOKATFIRMAET PER LASSEN er underlagt lovbestemt fortrolighed og videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjeparter.

Vi videregiver i visse tilfælde personoplysninger til vores revisorer og andre professionelle rådgivere, f.eks. for, at revisor kan udføre revision, eller for at kunne modtage rådgivning fra andre professionelle rådgivere. Herudover videregiver vi personoplysninger til domstolene eller klienter og modparter, såfremt det er nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Vi benytter endvidere eksterne leverandører, herunder bogholder mv. der kan få overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til os. ADVOKAT PER LASSEN indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af ADVOKAT PER LASSEN, for at sikre den nødvendige sikkerhed hos vores eksterne leverandører.

Vi overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS, medmindre dette sker til en klient, modpart eller domstol.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Personoplysningerne opbevares i 11 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori klientforholdet ophører, medmindre særlige forhold, betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Sikkerhed

Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, mod at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen om behandling af personoplysninger.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse 
 • Retten til sletning 
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Persondatapolitik – Ejendomsadministration

Dataansvar

Hos ADVOKAT PER LASSEN behandler vi personoplysninger på vegne af vores kunder, som vi er databehandlere for. Vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger og sikrer dig en fair og gennemsigtig behandling.

I nogle tilfælde er ADVOKATFIRMAET PER LASSEN selv dataansvarlig. Det er vi, når det er os, der bestemmer, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler personoplysningerne skal behandles.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Den dataansvarlige er oftest din udlejer eller din forening. På baggrund af vores rolle som databehandler for udlejer/foreningen, sikrer vi, at den behandling af dine personoplysninger, der foretages hos os, sker i overensstemmelse med lovgivningen. 

Har du brug for at finde oplysninger om databehandling hos den dataansvarlige, skal du rette henvendelse til din udlejer/forening. 

Har du spørgsmål til ADVOKATFIRMAET PER LASSEN’s behandling af personoplysninger, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til:

ADVOKATFIRMAET PER LASSEN
Frederiksgade 11, 3. tv.

1265 København K
CVR: 13944938
Telefonnr.: 33 36 05 60
Mail: mm@advokatperlassen.dk

Behandling af personoplysninger

Hos ADVOKATFIRMAET PER LASSEN behandler vi følgende personoplysninger:

Oplysninger om lejere eller fremlejetagere:

 • Almindelige personoplysninger:
  – Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse,

lejemålsnummer
– Titel, erhverv og uddannelsesmæssig baggrund 
– Familiemæssige forhold og oplysninger om husstand, herunder oplysninger om separation, skilsmisse og samlivsophævelse
– Betalingsoplysninger, herunder bankkonto, evt. betalingsmisligholdelse, insolvens- eller konkurserklæringer og udlæg i deposita
– Oplysninger om og korrespondance vedrørende leje- eller fremlejeforhold, herunder lejekontrakt, lejemålets indretning, forbrugsregnskaber, varslingsbreve, vaskekort, adgangsnøgler- og kort, klagesager, boligstøtte
– Registreringsnummer på biler, ved leje af parkeringsplads

– Fotos, billeder eller videooptagelser
– Årsag til fraflytning, herunder dødsfald eller flytning til plejehjem 

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
– CPR-nummer

Oplysninger om medlemmer af eller beboere i en ejerforening: 

 • Almindelige personoplysninger:
  – Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, lejlighedsnummer 
  – Hvidvaskdokumentation, herunder billedlegitimation
  – Titel, erhverv og uddannelsesmæssig baggrund 
  – Familiemæssige forhold og oplysninger om husstand
  – Fotos, billeder eller videooptagelser
  – Betalingsoplysninger, herunder bankkonto, evt. betalingsmisligholdelse, insolvens- eller konkurserklæringer og udlæg 
  – Oplysninger om og korrespondance vedrørende medlemsforhold i foreningen, herunder andelens eller lejlighedens værdi og indretning, forbrugsregnskaber, vaskekort, adgangsnøgler- og kort, klagesager
  – Tinglyste oplysninger, som servitutter, rettigheder og gæld 
  – Årsag til salg, herunder dødsfald, skilsmisse, samlivsophør eller flytning til plejehjem
  – Registreringsnummer på biler ved administration af parkeringspladser 
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 
  – CPR-nummer

Oplysninger om ansøgere på boligportal.dk: 

 • Almindelige personoplysninger:
  – Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
  – Korrespondance omkring tildeling af boliger, herunder lejlighedspræferencer, familiemæssige forhold og husstand
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  – CPR-nummer

Oplysninger om ansatte: 

 • Almindelige personoplysninger: 
  – Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse 
  – Titel, erhverv og uddannelsesmæssig baggrund 
  – Familiemæssige forhold og kontaktoplysninger på nærmeste pårørende 
  – Fotos, billeder eller videooptagelser
  – Oplysninger til ansættelses- og lønadministration, herunder lønoplysninger, kontooplysninger, skattekort, uddannelse, anciennitet, bibeskæftigelse, arbejdstid og -opgaver, adgangsnøgler og -kort, ferieafholdelse, sygefravær, barselsfravær, medarbejdergoder, socialsikring, pension, straffeattest, advarsler, påtaler, bortvisning og opsigelse
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 
  – CPR-nummer

Oplysninger om kontaktpersoner hos leverandører og samarbejdspartnere: 

 • Almindelige personoplysninger: 
  – Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse
  – Titel, erhverv, stilling og uddannelsesmæssig baggrund

Oplysninger om klienter, ejendommens reelle ejere og bestyrelsesmedlemmer: 

 • Almindelige personoplysninger: 
  – Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse
  – Titel, erhverv, stilling, herunder bestyrelses- og direktionsposter, uddannelsesmæssig baggrund 
  – Oplysninger om ejerskab af selskaber eller ejendomme, der indgår i kundeforholdet samt tilhørende forhold, som forsikring, bankoplysninger, regnskabs- og skatteoplysninger, tegningsrettigheder og fuldmagtsforhold
  – Hvidvasklegitimation, herunder billedlegitimation af kundens reelle ejere og bestyrelsesmedlemmer
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 
  – CPR-nummer

Oplysninger om såkaldte Bipersoner, som pårørende til f.eks. lejere eller medarbejdere: 

 • Almindelige personoplysninger: 
  – Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse
  – Titel, erhverv og uddannelsesmæssig baggrund 
  – Familiemæssige forhold

ADVOKATFIRMAET PER LASSEN behandler som udgangspunkt ikke særlig følsomme oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold.

Der kan dog undtagelsesvist være sager omkring lejeretlige forhold, hvor ADVOKATFIRMAET PER LASSEN til sikring af Kundens rettigheder efter anden lovgivning vil behandle følsomme personoplysninger, såfremt ADVOKATFIRMAET PER LASSEN f.eks. har behov for at registrere et strafbart forhold i eller i forbindelse med Kundens ejendomme, herunder for at sikre Kundens retsstilling ved et erstatningskrav eller som ophævelsesgrundlag.

Endelig kan ADVOKATFIRMAET PER LASSEN undtagelsesvist foretage behandling af følsomme personoplysninger i forbindelse med håndtering af personalemæssige forhold for Kundens medarbejdere tilknyttet Kundens ejendomme, enten til at sikre Kundens krav på refusion, eller kompensation for en offentligretlig eller forsikringsretlige dækning eller til at sikre Kundens retsstilling ved et erstatningskrav eller som anmelder vedrørende er strafbart forhold.

Indsamling af oplysninger

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan det være fra andre kilder, typisk:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn  
 • Ejendomsmæglere 
 • Udlejer 
 • Udlejers/foreningens tidligere ejendomsadministrator
 • Andre beboere på ejendommen

Formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi eller vores kunder, som vi er databehandlere for, har en lovlig grund. 

Lovlige grunde til behandling er sædvanligvis: 

 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt/aftalegrundlag med dig
 • Behandling i henhold til lovkrav, herunder Lejelov, Boligreguleringslov, Bogføringsloven og Hvidvaskloven
 • Vores eller vores kunders berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • Behandling med samtykke

Formålene: 

Formål med behandling af oplysninger på lejere og fremlejetagere: 

 • Håndtering af leje- eller fremlejeforhold, herunder opkrævning af husleje og udbetaling af depositum og lignende
 • Opfyldelse af lovkrav 
 • Administration af din relation til os eller til vores kunder

Formål med behandling af oplysninger på medlemmer af eller beboere i en ejer-, andelsbolig- eller grundejerforening:

 • Håndtering af foreningens drift og medlemshåndtering, herunder opkrævning af ejer- og boligafgift samt planlægning, gennemførelse og opfølgning af projekter
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Administration af din relation til os eller til vores kunder

Formål med behandling af oplysninger på ansøgere på boligportal.dk:

 • Administration af din relation til os eller til vores kunder

Formål med behandling af oplysninger på ansatte:

 • Håndtering af ansættelsesforhold
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende

Formål med behandling af oplysninger om kontaktpersoner hos leverandører og samarbejdspartnere:

 • Håndtering af leverandør- eller samarbejdsaftale
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Administration af din relation til os eller til vores kunder

Formål med behandling af oplysninger om klienter og ejendommens reelle ejere og bestyrelsesmedlemmer:

 • Håndtering af administrationsaftale
 • Opfyldelse af lovkrav (Hvidvaskloven)
 • Administration af din relation til os eller til vores kunder

Formål med behandling af oplysninger om såkaldte Bipersoner, som pårørende til f.eks. lejere eller medarbejdere:

 • Håndtering af aftale med ’hovedpersonen’
 • Håndtering på baggrund af ønske fra de berørte personer
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Administration af din relation til os eller til vores kunder

Behandling af personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser. Følgende behandling kan typisk forekomme: 

 • Vi opbevarer dine almindelige personoplysninger i en periode efter ophør af dit lejeforhold, efter udtræden af foreningen eller efter ophør af din leverandøraftale, dit kundeforhold mv. Det sker både i forhold til gældende lovgivning (f.eks. Hvidvaskloven eller Bogføringsloven), der forpligter os, til at opbevare oplysninger i en given periode. Derudover opbevares oplysninger af praktiske og administrative hensyn og med henblik på forældelsesreglerne.
 • Vi videregiver dine almindelige personoplysninger til kunden, revisor, håndværkere, viceværter/ejendomsinspektører, huslejenævn, advokat, ejendomsmæglere, potentielle købere af ejendommen i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med drift og administrationen af ejendommen.
 • Din lejekontrakt kan blive videregivet til brug som sammenligningslejemål til udlejers advokat, huslejenævn eller andre udlejere, samt deres repræsentanter, der har en interesse i at få dokumenteret det lejdes værdi. 
 • Både opbevaring og videregivelse sker under hensyn til udlejers interesse i at kunne dokumentere grundlag for lejefastsættelsen i ejendommen eller i et bestemt lejemål samt udlejers pligt til og interesse i at opretholde god skik og orden i ejendommen. 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med drift og administration af vores kunders ejendomme sker der videregivelse af oplysninger til samarbejdspartnere og leverandører, herunder viceværter/ejendomsinspektører, håndværkere, revisorer, advokater, ejendomsmæglere og til tvistinstanser, såsom huslejenævn og domstole.  

Behandling hos tredjeparter sker udelukkende til specifikke formål. Videregives oplysninger til (under) databehandlere, vil der foreligge en databehandleraftale, der forpligter disse til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Bliver ejendomme solgt, videregives relevante oplysninger om ejendommen, herunder beboelses- og lejeforhold til potentielle købere. Er ejendommen omfattet af reglerne for tilbudspligt, bliver oplysningerne ligeledes videregivet til ejendommens andre beboere.

Lejekontrakter kan blive videregivet til brug som sammenligningslejemål til udlejers advokat, huslejenævn eller andre udlejere, samt deres repræsentanter, der har en interesse i at få dokumenteret det lejdes værdi.

Er der etableret beboerrepræsentation i en ejendom, sker der i henhold til lejelovgivning videregivelse af relevante lejeroplysninger til beboerrepræsentationen.

Dine personoplysninger vil ikke blive overført til andre lande uden for EU/EØS, og lande, der ikke har love, der giver særlig beskyttelse af personoplysninger, der sikrer behandlingen.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Der kan forekomme behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som lejer eller fremlejetager, som medlem af foreningen, som beboer i en ejerforening, som ansat på ejendommen, som kontaktperson hos en leverandør eller samarbejdspartner, som klient eller ejendommens reelle ejer eller bestyrelsesmedlem eller som biperson.:

Lejer- eller fremlejetager:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit leje- eller fremlejeforhold og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn og med henblik på bogføringsloven, hvidvaskloven og forældelsesreglerne opbevarer vi dine oplysninger i op til 5 år, efter dit virke er ophørt.

Medlemmer i en ejer-, andelsbolig- eller grundejerforening:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode efter medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn og med henblik på bogføringsloven, hvidvaskloven og forældelsesreglerne opbevarer vi dine oplysninger i op til 5 år efter din udtræden af foreningen.

Ansøgere på boligportal.dk:

Vi vil opbevare dine personoplysninger indtil formålet med annoncen er opfyldt, dvs. når der er underskrevet en kontrakt vedr. det pågældende lejemål.

Ansatte på ejendommene:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af ansættelsesforholdet og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn og med henblik på bogføringsloven og forældelsesreglerne opbevarer vi dine oplysninger i op til 5 år efter dit ansættelsesforhold er ophørt.

Kontaktpersoner hos leverandører og samarbejdspartnere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af leverandør- eller samarbejdsaftalen og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn og med henblik på bogføringsloven og forældelsesreglerne, opbevarer vi dine oplysninger i op til 5 år fra sidste leverance eller efter samarbejdet er ophørt.

Klienter og ejendommens reelle ejere og bestyrelsesmedlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af kundeforholdet og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn og af hensyn til bogføringsloven, hvid-vaskloven og forældelsesreglerne opbevarer vi dine oplysninger i 5 år fra kundeforholdets ophør.

Bipersoner, som pårørende til f.eks. lejere eller medarbejdere Reelle ejere og bestyrelsesmedlemmer hos kunder:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine oplysninger i op til 5 år fra hovedforholdets ophør.

Vi opbevarer oplysninger, der er relevante som dokumentation for lejefastsættelsen eller andre vigtige forhold på ejendommen, f.eks. lejekontrakter, lejevarslinger, huslejenævnsafgørelser og domme, så længe de kan være nødvendige.

Sikkerhed

Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, mod at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen om behandling af personoplysninger.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse 
 • Retten til sletning 
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K.

Revidering af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 1. september 2020.